ගැලරිය

For Retail store, Exhibition, Glass window wall, Stage backdrop etc.

තවත් විවිධ හැඩයන් හා විවිධ මානයක් LED උළු වැඩි possiblities කරන්න. Creatitive LED තිරයක්, ස්කයි 3D LED වීඩියෝ බිත්ති ගලා යන, LED තිරයක්. නව දර්ශන, තවත් ඒ තමයි. කටින් ඔබේ වෙළඳ නාමය වචනය කරන්න.

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.