Bộ sưu tập

For Retail store, Exhibition, Glass window wall, Stage backdrop etc.

hình dạng và kích thước khác nhau LED hơn gạch làm cho hơn possiblities. Creatitive hiển thị LED, màn hình LED Sky 3D, chảy bức tường video LED. tầm nhìn mới, nhiều điểm tham quan. Hãy từ thương hiệu của bạn trong miệng.

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.