ګالري

For Retail store, Exhibition, Glass window wall, Stage backdrop etc.

نور مختلف شکل او بعد LED کاشي نور possiblities کړي. Creatitive LED نندارې، Sky 3D LED پرده، بهيږي LED ویډیو دیوال. نوي لید، ډیر جاذبه. ستاسو د خولې د نښې کلمه د کمکیانو لپاره.

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.