វិចិត្រសាល

For Retail store, Exhibition, Glass window wall, Stage backdrop etc.

ក្បឿងរូបរាងនិងទំហំខុសគ្នាជាច្រើនទៀតធ្វើឱ្យ LED ដែលអាចធ្វើទៅបានកាន់តែច្រើន។ Creatitive LED បង្ហាញទូរទស្សន៍ Sky 3D អេក្រង់ LED, ហូរជញ្ជាំងវីដេអូ LED ។ ទស្សនៈវិស័យថ្មី, ការទាក់ទាញបន្ថែមទៀត។ ធ្វើឱ្យម៉ាករបស់អ្នកនៃពាក្យមាត់។

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.