ഗാലറി

For Retail store, Exhibition, Glass window wall, Stage backdrop etc.

കൂടുതൽ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിനും മാനങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊഷിബ്ലിതിഎസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൽഇഡി ടൈലുകൾ. ച്രെഅതിതിവെ എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ, സ്കൈ 3D എൽഇഡി വീഡിയോ മതിൽ ഒഴുകുന്ന, എൽഇഡി സ്ക്രീൻ. പുതിയ ദർശനങ്ങൾ, കൂടുതൽ ആകർഷണങ്ങൾ. വായ് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വചനം നിർമ്മിക്കുക.

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.