විනිවිද පෙනෙන LED පෝස්ටරය - ෂෙන්සෙන් රේඩියන්ට් ටෙක්නොලොජි සමාගම, ලිමිටඩ්.

Product Center

1. සේවාලාභියා: විනිවිද පෙනෙන LED පෝස්ටරය

1.YdeaStudio : පරිගණක පර්යන්ත මෘදුකාංග චිත්‍රාගාරය

2.  YdeaLED : පරිගණක පාලන මෘදුකාංග.

මෘදුකාංග බාගත කිරීම

3.Yclient : ජංගම දුරකථන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පාලන මෘදුකාංග සඳහා. APK

මෘදුකාංග බාගත කිරීම:

මෘදුකාංග බාගත කිරීම: