ස්ථානය සහ ගුවන් තොටුපල

ස්ථානය / ගුවන් තොටුපළ LED වලටද,

LED Display නවීනතම තාක්ෂණය සමග ඇරඹීය අත්දැකීම් සමඟ ප්රවාහන නරඹන්නන්

ගුවන් තොටුපළ හා ප්රවාහන හබ් සංචාරකයන් 24/7 වේ කිරීමට සන්නිවේදනය කිරීමට අවශ්ය වන අභියෝගයක්. දිගු ගොස් ස්ථිතික වෙළඳ දැන්වීම් සහ රූපවාහිනී තිර. තාක්ෂණය, අත්තිකාරම් සහ නිෂ්පාදන සමග මෙම ප්රවාහන පහසුකම් LED වීඩියෝ ප්රදර්ශනය සඳහා තාක්ෂණය භාවිත කිරීම සමග, ඇරඹීය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී අවකාශයන් නිර්මාණය කළ හැකිය. LED ප්රදර්ශනය අමතක නොවන අත්දැකීම් නිර්මාණය කිරීමට නව ආකාරයන්ට වලටද, නිර්මාණශීලීත්වය හැකියාව ඇත.

2 (2)


පළ කාලය: දෙසැම්බර්-18-2018
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!