හෝටල්

P3 ගෘහස්ථ LED display

ස්ථානය: ඩලස් TX ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

තාක්ෂණය: LED, ගෘහස්ථ, SMD

නිෂ්පාදන: පෙරමුණ සේවා ගෘහස්ථ LED display

දීප්තිය: 1200 NIT

සාප්පු සංකීර්ණය, රාත්රී සමාජ, බාර්, ප්රසංගය, කෞතුකාගාරය, රැස්වීම් කාමරය ආදිය සඳහා
පෙරමුණ ප්රවේශය, කිසිදු අවශ්යතාවයක් ආපසු අවකාශය.


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!