සිවිලිම සිලින්ඩරය LED

 

 

ස්ථානය: ගුවන් තොටුපල St.Paul බ්රසීලය

LED: 3-in-1 SMD2121 ගෘහස්ථ කළු මුහුණ

නිෂ්පාදන: P2.5

දීප්තිය: 800-1200 NIT

Refresh: 3840Hz

සිලින්ඩර LED ගුවන් තොටුපළ St.Paul බ්රසීලයේ සිවිලිම වීඩියෝ දර්ශන තිරය සඳහා තිරය P2.5.
සිවිලිම තිරය සඳහා විකිරණශීලතා විශේෂ විසඳුමක්.


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!